Ochrana osobných údajov a GDPR v súvislosti so stránkou

www.t-613.sk

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim klientom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právom, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie resp. smernica o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Za webovou stránkou www.t-613.sk stojí firma Vladimír Borko T-613, IČO: 51076021 so sídlom Veľkonecpalská 148,  971  01 Prievidza, ktorá spravuje túto webovú stránku. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, t.j. určujeme, ako budú tieto osobné údaje spracované, za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania dát obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese

info@t-613.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov:

-poskytovanie našich služieb, vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail a meno, prípadne tel. číslo, získané pri vyplnení kontaktného formuláru alebo inou formou prostredníctvom našej webovej stánky,

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našej webovej stránky zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používaním cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, nakoľko veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie a kvalitnejšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu. Našu webovú stránku môžete prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožní zaznamenanie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom PC zakázať. Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje nebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa sami nerozhodnete, že nám ich poskytnete. Koho využívame pre spracovanie cookies? Služby Google Analytics, poskytované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chraníme osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničenie vašich osobných údajov.

Osobné údaje a tretie strany

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia údaje ochrániť lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Google Analytics - štatistiky návštevnosti webu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovávateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade budeme na spracovávateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Presun údajov mimo Európsku úniu

Všetky dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás e-mailom na: info@t-613.sk

Máte právo na informovanosť, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, tak máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenesiteľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovávateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údaji nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak nás najprv budete informovať o tomto podozrení, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásanie sa zo zasielania newsletteru  a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame ak ste si stiahli náš e-book,  na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu na konci každého e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci, spolupracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.01.2020

V prípade akejkoľvek zmeny našich zásad spracovania osobných údajov, bude nové znenie týchto zásad uvedené na našej webovej stránke https://t-613.sk/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/

Pozrite sa na túto stránku kedykoľvek, keď chcete poznať aktuálne znenie našich zásad spracovania osobných údajov.

 

V Prievidzi, dňa 01.01.2020